Dịch Vụ

Mỹ Phẩm

 • Đăng Ký Mỹ Phẩm
 • Tư Vấn Nhãn Phụ
 • Tư Vấn Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Mẫu CPTPP
 • Đào Tạo Đăng Ký Mỹ Phẩm

Trang Thiết Bị Y Tế

 • Công Bố TTBYT Loại A, B
 • Đăng Ký Lưu Hành TTBYT Loại C, D
 • Giấy Phép Nhập Khẩu TTBYT
 • Phân Loại TTBYT
 • Tư Vấn Nhãn Phụ
 • Biên Dịch Tài Liệu Kỹ Thuật TTBYT

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

 • Công Bố Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe
 • Tư Vấn Kiểm Nghiệm Thực Phẩm Chức Năng
 • Tư Vấn Nhãn Phụ
 • Đăng Ký Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm